Giảm19%
Đĩa phanh B của Palang Hàn Quốc 2 tấn
Móc cẩu Palang Hook 1 tấn
Puly móc cẩu Sheave 1 tấn
bảo vệ dòng
Hạn vị hành trình DAESAN